L’objectiu principal d’aquest curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per tal de promoure l’educació inclusiva malgrat la variabilitat individual.

Amb aquest curs volem oferir una sèrie d’indicadors a nivell cognitiu, social i afectiu que ens permetin detectar l’alumnat amb altes capacitats i conèixer alguns instruments d’avaluació i eines d’observació a l’aula.

En aquesta activitat s’ofereixen recursos psicoeducatius que permeten potenciar les capacitats d’aquests alumnes malgrat la diversitat dins l’aula i es treballa l’aplicació d’unes pautes d’intervenció psicoeducatives que faciliten el desenvolupament de les seves capacitats metacognitives i fomenten la seva motivació.

El curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats comptabilitza per acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Impartir la docència i dur a terme l'atenció directa amb metodologies d'aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.
  • Conèixer els principals conceptes que faciliten la comprensió de la variabilitat del comportament de l’alumnat amb altes capacitats.
  • Reconèixer els alumnes amb altes capacitats per millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge.
  • Proporcionar tècniques i recursos per facilitar la interactivitat dins l’aula atenent a la diversitat individual.
  • Proporcionar estratègies d’actuació atenent a l’etapa del desenvolupament vital.
  • Realitzar el seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques.

Programa de treball

1. Marc conceptual. Les altes capacitats -> s’introdueixen tots aquells conceptes (estil cognitiu, creativitat i intel•ligència emocional) de la variabilitat humana individual que diferencia a les persones amb altes capacitats. Així mateix, se’n parla de la motivació i la personalitat. Per acabar, se’n parla de les implicacions de la interactivitat a l’aula i de la repercussió d’aquesta en l’aprenentatge dels alumnes d’altes capacitats.

2. La interactivitat amb alumnes d’altes capacitats -> s’ofereixen indicadors per reconèixer els alumnes d’altes capacitats atenent a dos criteris diferents: l’etapa del desenvolupament i els problemes psicosocials. Mentre els primers fa referència a aquelles fites del desenvolupament que sobresurten del marc normatiu del desenvolupament, els segons fan referència a les problemàtiques que es poden presentar en aquests alumnes quan no es respon adequadament a les seves capacitats. Per últim, hi ha un apartat d’avaluació que reflecteix aquelles eines que permeten valorar les altes capacitats d’aquests alumnes: les taules d’observació i els tests estandarditzats.

3. Intervenció psicoeducativa amb alumnes d’altes capacitats -> es proporcionen estratègies psicoeducatives que permeten atendre a les necessitats dels alumnes d’altes capacitats. Per una banda, es donen unes pautes d’intervenció generals que responguin a les necessitats específiques d’aquests alumnes i, d’altra banda, algunes estratègies més específiques atenent a l’etapa del desenvolupament.