L’objectiu principal d’aquest curs és formar als docents per utilitzar el mindfulness a l’aula per tal d’afavorir l’aprenentatge dels alumnes. Durant el curs es donaran a conèixer els principals beneficis de la pràctica del mindfulness tant pels alumnes com pels propis docents, i com aquesta influeix en l’educació emocional. A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines i estratègies per introduir aquesta pràctica en el seu dia a dia.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Introduir als docents en la utilització del mindfulness i la meditació com a pràctica habitual a l’aula per tal d’afavorir l’aprenentatge i millorar el clima a l’aula.
  • Conèixer les característiques de la pràctica del mindfulness i els seus beneficis a l’aula.
  • Apropar la pràctica del mindfulness dins del context educatiu i la seva relació amb el currículum i l’educació emocional.
  • Proporcionar eines i recursos d’ensenyament i aprenentatge introduint diferents pràctiques i programes de mindfulness.
  • Formar als docents per ser capaç d’impartir docència amb atenció plena i amb una bona gestió de l’estrès.

Programa de treball

1. Mòdul 1: Meditació i aprenentatge. -> Aquest mòdul situa el concepte de mindfulness per adquirir una base teòrica alhora que es descriuen els elements clau que el conformen i quines són les pràctiques més habituals. També s’introdueix la importància del mindfulness a l’escola a través d’evidències científiques.

2. Mòdul 2: Educació conscient. -> En aquest segon mòdul es tracten els beneficis que té la pràctica del mindfulness a l’aula i amb quins obstacles ens podem trobar a l’hora d'introduir-ho. També es tracta la seva relació amb l’educació emocional i com el podem introduir a l’aula a través de diferents pràctiques i programes de mindfulness.

3. Mòdul 3: Docents conscients. -> Aquest tercer mòdul es centra en el professorat. S’introdueixen diferents pràctiques per tal d’utilitzar el mindfulness per gestionar l’estrès i millorar l’escolta activa. D’aquesta manera es busca que el mestre tingui les eines necessàries per tal de poder gestionar les seves pròpies emocions.