Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'etapa d'Educació Secundària. En aquest curs els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements relacionats en la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics.

Advanced CLIL course addressed to Secondary teachers. During this course, students will learn key concepts in order to gain knowledge related CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.

Tal i com marca el Departament d'Educació, per poder seguir adequadament aquest curs es recomana un nivell B2 d'anglès o similar.

Aquest curs està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012, com a formació permanent del professorat.

El curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària comptabilitza per acreditar el perfil lingüístic en llengua estrangera (AICLE). Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

80,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 80€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

 • Adquirir conceptes avançats relacionats amb la metodologia AICLE.
 • Oferir eines metodològiques i lingüístiques per poder implantar la metodologia AICLE.
 • Oferir estratègies per implantar la metodologia AICLE a l’aula.
 • Detectar les demandes cognitives de les activitats AICLE i dels alumnes.
 • Reconèixer i crear materials AICLE: característiques i utilitats.
 • Aprendre com es fa l'avaluació amb la metodologia AICLE. Ús de rúbriques.
 • Crear una sessió AICLE
 • To learn advanced concepts related to CLIL methodology.
 • To provide methodological and linguistic resources.
 • To provide a wide range of resources related to CLIL.
 • To learn how to detect cognitive skills regarding CLIL activities and students.
 • To distinguish and create CLIL materials.
 • To learn how to evaluate CLIL activities. Rubrics.
 • To design a CLIL session.

Programa de treball

1. Module 1: Successful CLIL

 • Part 1. Introduction (The importance of the English Language in today’s world; What is the CLIL methodology for high school teachers. Advanced?; How does CLIL methodology for high school teachers. Advanced course works?)
 • Part 2. Ingredients for successful CLIL (An introduction successful CLIL; What are the ingredients for successful CLIL?; Successful CLIL activities)
 • Part 3. Thinking skills and cognitive demands (Thinking skills in CLIL; Cognitive demands in CLIL and Bloom’s taxonomy)
 • Part 4. Conclusion

2. Module 2. CLIL materials

 • Part 1. Introduction (What is CLIL methodology for high school teachers. Advanced?; How does CLIL methodology for Primary school teachers. Advanced? course works?)
 • Part 2. CLIL materials (An introduction to CLIL materials; Creating CLIL materials using the 4Cs framework; Mehisto’s 10 criteria for CLIL materials)
 • Part 3. Design some CLIL materials
 • Part 4. Conclusion

2. Module 3. CLIL assessment

 • Part 1. Introduction (What is the Initial methodology CLIL for high school course?; How does the Initial methodology CLIL for high school course works?)
 • Part 2. CLIL assessment (An introduction to CLIL assessment; Some examples of assessment; The main issues in CLIL assessment)
 • Part 3. Examples of assessment. Rubrics and practice to assess CLIL
 • Part 4. Conclusion