En aquests cursos els alumnes treballaran els fonaments de la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics.

El cursos d'AICLE es realitzen de manera online a través d’un campus virtual. Tenen una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 80€/curs.

Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció. Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

Aquests cursos estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012, com a formació permanent del professorat i poden comptabilitzar per a l'acreditació de 30 hores dins del perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE), a partir de la publicació de la nova resolució del 26 d'abril dels perfils professionals de llocs de treballs específics en centres educatius públics.*

* Al tractar-se d’edicions que encara no apareixen en els llistats dels perfils publicats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, cal realitzar una sol·licitud d'activació de perfil al vostre Servei Territorial. Més informació