Amb l’activitat formativa d’Anglès Nivell B2-1 tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i competències comunicatives intermèdies en llengua anglesa, per tal de fomentar l’autonomia i la gestió pràctica d’aquesta llengua i per tal d’expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana, centrades en les converses orals i escrites, tant formals com informals. Es tracta de la primera part del curs de nivell B2.

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’activitats teoricopràctiques que ens permeten endinsar-nos en la llengua anglesa a través d’un aprenentatge senzill i molt efectiu en termes d’aplicació immediata i real al nostre entorn, quotidià o no. A més, oferim recursos variats i distribuïts en les diverses habilitats lingüístiques i comunicatives (llegir, escriure, escoltar i parlar), que ens faciliten arribar a un nivell d’anglès intermedi-alt i, si escau, començar-lo a ensenyar. El material amb què treballem està format per continguts pràctics addicionals, aplicables al dia a dia del professorat i al seu entorn personal i professional. Així mateix, es poden utilitzar deslligats de la funció de l’ensenyament d’aquesta llengua, com a creixement personal.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

Les properes edicions del curs són:

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.

Objectius

  • Millorar les habilitats i competències comunicatives en llengua anglesa.
  • Motivar l’alumne vers l’estudi de la llengua anglesa.
  • Adquirir autonomia i seguretat en la utilització de l’anglès en el dia a dia.
  • Millorar la comunicació de l’alumne amb altres persones en llengua anglesa sobre centres d’interès quotidians.
  • Demostrar competències intermitges en la gestió de les regles gramaticals i en l’estructura de la llengua anglesa.
  • Comprendre el sentit general i particular dels diferents tipus de textos escrits.
  • Dominar la llengua per respondre de manera escrita amb claredat i seguretat.
  • Incrementar el vocabulari en anglès.

Programa de treball

1. Dialogue and dialogue interpreting: 1. Gramàtica: DIRECT SPEECH. REPORTED SPEECH (Positive and negative sentences, questions, request, orders). 2. Comprensió i producció oral - comprensió i producció escrita: Text en reported speech.

2. Among friends: 1. Gramàtica: QUESTION TAG and SAXON GENITIVE. USED TO, GET USED TO BE USED TO. 2. Comprensió i producció oral - comprensió i producció escrita: Correcció d’errors.

3. The world upside down: 1. Gramàtica: PASSIVE FORM: personal and impersonal. PHRASAL VERBS. 2. Comprensió i producció oral - comprensió i producció escrita: Textos amb phrasals verbs.