Acreditar perfils professionals


Segons la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics depenents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los, són necessaris uns requisits per poder acreditar que es tenen uns determinats perfils professionals.

Modificació: RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Nova resolució: RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d'Educació.

COM ACREDITAR ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Si es reuneixen els requisits, el Departament d’Educació ha d’acreditar els perfils sense ser necessari fer cap sol·licitud. Podeu consultar si teniu activitats els perfils al portal ATRI.

Si no s’ha obtingut l’acreditació de manera automàtica, es pot demanar a través d'una sol·licitud i la documentació requerida per a cada perfil professional.

COM PUC SABER QUINS CURSOS ACTIVEN ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Al portal de centre del Departament d'Educació teniu accés a l'aplicatiu per consultar la llista de cursos de formació i programes d’innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l’acreditació de cadascun dels perfils professionals.

Serà el Departament d'Educació qui haurà de considerar la incorporació de noves activitats formatives a l'aplicatiu de perfils profesionals.

Actualitzat a data: 13 de juliol de 2020

Ampliarem aquesta informació amb les noves actualitzacions de l'aplicatiu i la normativa per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

PERFILS I REQUISITS
Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
Competència digital docent
Atenció a la diversitat de l’alumnat
Gestió de projectes i serveis de formació professional
Lectura i biblioteca escolar
Immersió i suport lingüístic
Educació visual i plàstica
Metodologies amb enfocament globalitzat

CURSOS DE FORMACIÓ (2019-2020) INCLOSOS A L'APLICATIU

Actualment ja tenim més de 50 activitats formatives del curs 2020-21 incloses a l’aplicatiu del Departament d’Educació que compten per acreditar perfils. Pots consultar tots els cursos de SomDocents que activen perfils professionals, amb els codis de reconeixement.

Perfil d'educació visual i plàstica:

Perfil de Lectura i biblioteca escolar:

Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat:

Perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat:

CURSOS DE FORMACIÓ QUE EN EDICIONS ANTERIORS HAN ACREDITAT PERFILS

Podeu consultar tots els cursos de SomDocents del curs 2019-20 que activen perfils professionals amb els codis de reconeixement, inclosos a l'aplicatiu del Departament d'Educació i que compten per acreditat perfils.

Podeu consultar els cursos de SomDocents que han comptabilitzat per activar perfils professionals durant el curs 2018-2019.

També podeu consultar els cursos de SomDocents que han comptabilitzat per activar perfils professionals en convocatòries anteriors a setembre de 2018.

Perfil d'educació visual i plàstica:

Perfil de Lectura i biblioteca escolar:

Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat:

Perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat:

Perfil de competència digital docent:

Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE):

Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat:

Estem treballant per oferir nous cursos que activin perfils professionals.

Vols estar informat? Contacta amb nosaltres

També a través del correu somdocents@somdocents.com o bé trucant al telèfon 671 46 98 09 de 9:00 a 15:00 hores.