Segons la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics depenents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los, són necessaris uns requisits per poder acreditar que es tenen uns determinats perfils professionals.

Modificació: RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

COM ACREDITAR ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Si es reuneixen els requisits, el Departament d’Educació ha d’acreditar els perfils sense ser necessari fer cap sol·licitud. Podeu consultar si teniu activitats els perfils al portal ATRI.

Si no s’ha obtingut l’acreditació de manera automàtica, es pot sol·licitar fent ús d’aquest model. Amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació requerida per a cada perfil.

COM PUC SABER QUINS CURSOS ACTIVEN ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Al portal de centre del Departament d’Educació, es pot consultar la llista de cursos de formació i programes d’innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l’acreditació de cadascun dels perfils professionals.

Podeu consultar l'aplicatiu des d'aquest enllaç.

Actualitzat a data: 14 de juliol de 2017

PERFILS I REQUISITS
Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
Competència digital docent
Atenció a la diversitat de l’alumnat
Gestió de projectes i serveis de formació professional
Lectura i biblioteca escolar
Immersió i suport lingüístic
Educació visual i plàstica
Metodologies amb enfocament globalitzat

CURSOS QUE CONTINUEM OFERINT I QUE HAN ACREDITAT PERFILS A EDICIONS ANTERIORS*

Perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat:

Perfil de competència digital docent:

Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE):

Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat:

* En cas de no aparèixer en els propers llistats dels perfils publicats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, cal realitzar una sol·licitud d'activació de perfil al vostre Servei Territorial. Sol·licitud

Podeu consultar aquest document amb els codis de reconeixement d'edicions anteriors.

Es tracta de cursos que pels seus objectius i continguts poden acreditar un perfil, però serà el Departament qui haurà de considerar la seva incorporació als propers llistats.

Estem treballant per oferir nous cursos que activin perfils professionals. Vols estar informat?

Contacta amb nosaltres

També a través del correu somdocents@somdocents.com o bé trucant al telèfon 671 46 98 09 de 9:00 a 15:00 hores.