L’objectiu principal del curs és dotar el docent d’eines i estratègies per acollir l’alumnat nouvingut i treballar la llengua catalana per aconseguir el seu èxit educatiu.

La finalitat del curs és la d’entendre el motiu del català com a llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya i dotar el docent d’eines i recursos per l’aprenentatge de la llengua catalana posant l’accent en l’alumnat nouvingut.

El curs Immersió i suport lingüístic comptabilitza per acreditar el perfil d'Immersió i suport lingüístic. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aplicatiu de perfils professionals

70,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 40 hores estructurades en quatre setmanes, amb un preu de 70€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10 hores de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Treballar l’ús de la docència en contextos en què cal aplicar estratègies d’immersió lingüística sobretot quan cal adequar la intervenció didàctica a la diversitat de lingüística dels alumnes.
  • Orientar metodològicament els docents en referència a la immersió i el suport lingüístic.
  • Conèixer l’evolució de la immersió lingüística i entendre el motiu del català com a llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya.
  • Adquirir coneixements específics sobre l’aprenentatge de les llengües en l’ésser humà per desenvolupar activitats d’aplicació a l’aula.
  • Valorar la diversitat lingüística i cultural del món per poder incloure a l’escola a l’alumnat nouvingut sense prejudicis.
  • Accentuar la rellevància del paper d’escola en l’acollida de l’alumnat nouvingut per potenciar la seva inclusió i el seu èxit educatiu.
  • Proporcionar estratègies, recursos i activitats que facilitin la immersió lingüística de l’alumnat a Catalunya.

Programa de treball

1. Mòdul 1. La immersió lingüística. El primer mòdul treballa el concepte d'immersió lingüística a través dels seus orígens i dels seus objectius per entendre el motiu de l'aplicació del català com a llengua vehicular dels centres educatius de Catalunya. A més, també s'aprofundeix en aquest concepte descobrint els tipus i les modalitats que presenta, per així facilitar als docents la seva tasca educativa a les escoles. Es treballa també el concepte de llengua i les seves característiques, per conscienciar de la importància i el valor que tenen les diferents llengües del món.

2. Mòdul 2. L’aprenentatge de les llengües. El segon mòdul permet descobrir el procés d’aprenentatge de la llengua materna i quines són les fases i els processos de l’aprenentatge de les segones llengües. Es treballen els factors que influeixen en l’aprenentatge d'aquestes, destacant la importància de llengua materna.
Es faciliten estratègies i recursos per facilitar a l’alumnat i als docents l’aprenentatge de la llengua catalana.

3. Mòdul 3. Educació per la immersió. El tercer mòdul se centra en la importància del context en el moment d’aprendre una nova llengua i treballa diferents documents basats en l’educació de l’entorn. Es remarca la importància del paper de l’escola i dels seus recursos per portar a terme la immersió lingüística. A més, també s’aprofundeix en la importància del context familiar dels infants i joves pel procés d’aprenentatge.

4. Mòdul 4. Acolliment a l’escola. El quart mòdul explica els diferents elements a tenir en compte per fer l’acolliment de l’alumnat nouvingut a l’escola de manera inclusiva. Es donen eines i estratègies per entendre i gestionar els diferents factors que influeixen en l’acollida de l’alumnat als centres educatius. Es faciliten diferents propostes d’activitats i altres recursos per realitzar a l’aula en diferents etapes educatives: educació infantil, educació primària i educació secundària.