L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic que actualment afecta entre un sis i un deu per cent de la població escolar. Aquesta elevada prevalença i l’afectació que suposa en l’àmbit escolar, familiar i social de la persona ha fet del TDAH un dels trastorns més estudiats en els darrers anys, i encara en l’actualitat, per la comunitat científica i educativa.

Les dificultats atencionals i de regulació emocional que presenten aquests alumnes provoquen dificultats en l’aprenentatge, en el comportament i en les relacions socials i familiars, fet que comporta un major risc de fracàs escolar i d’afectacions socials i emocionals.

Per aquest motiu, la finalitat del curs és donar a conèixer la naturalesa del trastorn, comprendre les afectacions que provoca en la vida diària, conscienciar sobre les necessitats educatives específiques d’aquest perfil i oferir pautes i estratègies d’actuació directa a l’aula. D’aquesta manera garantim una atenció adient i afavorim l’èxit educatiu d’aquest alumnat.

El curs Estratègies d’intervenció per a l’alumnat amb TDAH comptabilitza per acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en tres setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10 hores de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer les característiques nuclears del TDAH i la comorbiditat amb d’altres trastorns.
  • Identificar les causes i l’afectació neurobiològica del trastorn.
  • Aprofundir en el model integrador del trastorn a través de l’explicació de les dificultats en les funcions executives, el processament temporal, la motivació i l’activació envers les tasques i la regulació emocional.
  • Conscienciar sobre les afectacions del TDAH en la vida diària i comprendre les diferents manifestacions segons l’etapa evolutiva.
  • Comprendre el procés diagnòstic i d’avaluació del trastorn i diferenciar els subtipus diagnòstics (predomini inatent, hiperactiu-impulsiu o combinat).
  • Proporcionar proves estandarditzades per avaluar les funcions cognitives i psicològiques relacionades amb l’afectació del TDAH.
  • Conèixer i potenciar el tractament multimodal del trastorn en l’àmbit farmacològic, psicològic i psicopedagògic.
  • Facilitar pautes i estratègies d’intervenció per millorar el rendiment acadèmic, social i emocional d’aquest alumnat.
  • Sensibilitzar sobre la importància d’adaptar l’organització i la gestió de l’aula per atendre les necessitats educatives de l’alumnat amb TDAH..

Programa de treball

1. Mòdul 1. Concepte i característiques del TDAH. El primer mòdul dona a conèixer la naturalesa del trastorn, les seves principals afectacions i la seva explicació científica. En primer lloc, es defineix el trastorn, s’expliquen els seus símptomes nuclears (atenció, hiperactivitat i impulsivitat) i s’exposen les manifestacions clíniques segons les diferents etapes evolutives. En segon lloc, s’expliquen les possibles causes i les afectacions neurobiològiques que permeten donar una visió científica del trastorn. Finalment, s’explica amb profunditat el model integrador del TDAH, el qual incorpora el conjunt de les teories explicatives del trastorn elaborades fins al moment, i es focalitzen les dificultats del trastorn en quatre eixos: funcions executives, processament temporal, motivació i activació envers les tasques i regulació emocional.

2. Mòdul 2. Diagnòstic, avaluació i tractament del TDAH. El segon mòdul se centra en l’explicació del procés diagnòstic, l’avaluació i el tractament del trastorn. El seu objectiu és donar a conèixer els tres subtipus diagnòstics (predomini inatent, hiperactiu-impulsiu o combinat) i les característiques principals de cadascun d’ells, a més de la comorbiditat amb d’altres trastorns. També exposa el procés d’avaluació que cal seguir i quines proves estandarditzades es poden dur a terme per valorar diverses funcions cognitives i psicològiques relacionades amb el TDAH. Finalment, el mòdul posa èmfasi en la necessitat d’un tractament multimodal per l’òptima atenció del trastorn que té en compte un tractament farmacològic, psicològic i psicopedagògic.

3. Mòdul 3. Resposta educativa: estratègies i intervenció del TDAH. El tercer mòdul del curs té la finalitat de conscienciar i sensibilitzar la comunitat educativa sobre la importància d’adaptar l’àmbit educatiu a les necessitats de suport específiques de l’alumnat amb TDAH. Per fer-ho, en primer lloc s’exposen les dificultats habituals d’aquest perfil en l’àmbit global i acadèmic i la necessitat d’una intervenció educativa conjunta al centre i a l’escola. En segon lloc, es faciliten pautes i estratègies d’intervenció directa a l’aula relacionades amb la planificació, l’organització, l’adequació de l’espai, el control de l’agenda i les avaluacions, entre d’altres. També s’ofereixen eines directes per l’alumnat, com la reeducació en autoinstruccions per millorar l’execució de les tasques i els hàbits d’estudi. Finalment, el mòdul proporciona pautes i estratègies concretes per cada dificultat d’aprenentatge, per millorar la motivació i l’autoestima d’aquest alumnat i per modificar i controlar la conducta.