L’objectiu principal del curs és acompanyar el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa i afavorint la creació d’una educació innovadora i de qualitat.

La finalitat del curs és conscienciar sobre la necessitat d’iniciar un canvi en la manera de fer i sentir l’educació perquè la mirada a l’infant sigui respectuosa i inclusiva i s’afavoreixi el desenvolupament global de l’alumnat.

El curs Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa comptabilitza per acreditar el perfil de metodologies amb enfocament globalitzat. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en tres setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10 hores de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer els principals conceptes del treball per ambients per poder impartir docència amb aquesta metodologia amb enfocaments globalitzats.
  • Adquirir consciència de la necessitat de repensar l’educació actual mitjançant el desenvolupament de metodologies innovadores i actives que afavoreixen el creixement integral de l’alumnat.
  • Aprofundir en el coneixement dels ambients a partir d’un recorregut per les principals inspiracions i influències pedagògiques, pel descobriment de les seves característiques principals i els seus agents involucrats.
  • Construir una base teòrica i pràctica per a la creació d’ambients al centres educatius tot partint d’una visió innovadora, globalitzadora i inclusiva.
  • Revisar la planificació, la creació, el funcionament i l’avaluació dels ambients des d’una mirada acollidora, d’acompanyament i respectuosa que potenciï la visió d’una escola viva i activa.
  • Incorporar experiències de centres educatius que empren els ambients com a metodologia d’aprenentatge i recopilar materials i propostes per apropar-se a una realitat educativa de qualitat.

Programa de treball

1. Mòdul 1. Repensar l’educació actual. El primer mòdul pretén conscienciar sobre la importància del procés innovador i la necessitat d’avançar i apostar per un canvi educatiu que deixi enrere l’escola tradicional i afavoreixi la creació d’escoles actives i vives. Per aconseguir-ho es planteja l’ús dels ambients tot realitzant un recorregut per les seves principals inspiracions i influències pedagògiques, les quals permetran aprofundir i entendre les bases que fonamenten aquesta metodologia per, posteriorment, posar-les en funcionament.

2. Mòdul 2. Una proposta d’escola viva i activa: Els ambients. El segon mòdul se centra en la presentació i l’aprofundiment dels aspectes que són imprescindibles en la creació de la metodologia per ambients mitjançant el coneixement dels seus principis i característiques, de la descoberta de l’organització de l’espai, del temps i els materials i dels seus agents involucrats. Tot això, des d’una mirada globalitzadora, acollidora, d’acompanyament i respectuosa que afavoreixi el creixement integral de l’alumnat i l’atenció a la diversitat.

3. Mòdul 3. Un dia a l’escola: la realitat dels ambients als centres educatius. El tercer mòdul ofereix l’oportunitat de submergir-se en la realitat i en la pràctica dels ambients dins l’escola com també en el coneixement dels seus avantatges pedagògics. Per fer-ho es comparteixen les estratègies que afavoreixen la creació d’aquesta metodologia centrant-se en la realització de la programació didàctica, en la presentació dels moments quotidians i en els rituals emprats al centre educatiu i en el disseny de diferents tipus d’ambients. Tot això, sense oblidar l’actitud reflexiva i d’observació que ha de caracteritzar la docència per assolir una millora constant que aporti a l’alumnat oportunitats de creixement des de la llibertat, la responsabilitat i la curiositat.