Amb aquest curs volem treballar les Intel·ligències Múltiples ja que els estils d’aprenentatge predominants de l’alumnat poden interferir en els processos per aprendre. Per aquest motiu, aquest curs pretén proporcionar una sèrie d’indicadors que permetin conèixer les bases teòriques i els ojectius de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples, detectar la diversitat d’intel·ligències a l’aula i proporcionar recursos i estratègies per dissenyar plans de treball que atenguin la diversitat d’intel·ligències.

El curs Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples comptabilitza per acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Formar per impartir docència amb metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, treballant les intel·ligències múltiples, per afavorir unes condicions d'aprenentatge que desenvolupin i impulsin l'aprenentatge competencial en tots els nivells.
  • Impartir la docència i dur a terme l'atenció directa amb metodologies d'aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes, tenint en compte les intel·ligències múltiples i afavorint la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
  • Apropar-nos al constructe de la intel·ligència segons l’autor de la teoria de les intel·ligències múltiples i conèixer les bases epistemològiques de la mateixa.
  • Conèixer detalladament les característiques de cada una de les intel·ligències que permetin detectar la diversitat d’intel·ligències dins l’aula.
  • Conèixer els mètodes d’avaluació que permeten detectar les intel·ligències múltiples a l’aula.
  • Proporcionar eines i recursos d’ensenyament i aprenentatge tenint present la diversitat d’intel·ligències de l’alumnat.

Programa de treball

1. La Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner -> s’introdueix el constructe de la intel·ligència des del punt de vista de Gardner, l’autor de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples, i s’estableixen les bases teòriques que ens permeten comprendre la seva visió de la intel·ligència. Així mateix, veurem la seva proposta d’un nou model educatiu que permet atendre les 8 intel·ligències múltiples de forma simultània: espacial, naturalista, lingüística verbal, corporal – cinèsica, lògica – matemàtica, intrapersonal, interpersonal i musical.

2. Detecció i avaluació de les intel·ligències múltiples -> se’n parla explícitament de les característiques i de com es manifesten les 8 intel·ligències que descriu Gardner. La finalitat és oferir al professorat indicadors que ajudin a reconèixer la diversitat d’intel·ligències a l’aula. Així mateix, se’n parla explícitament dels trets característics d’aquestes atenent l’etapa del desenvolupament. D’altra banda, es detalla el model d’avaluació autèntica que proposa Gardner per tal de facilitar la tasca de detecció de les intel·ligències a l’aula.

3. Estratègies educatives per al desenvolupament de les intel·ligències mútliples -> es proporcionen estratègies psicoeducatives que permeten atendre la diversitat d’intel·ligències. Per una banda, s’ofereixen plans de treball que permetin treballar cada una de les intel·ligències. D’altra banda, també s’ofereixen estratègies d’actuació tenint present l’etapa de desenvolupament. Per últim, s’intenta oferir propostes de treball que permetin treballar les intel·ligències múltiples de forma simultània en les diferents matèries del currículum escolar.