Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a l'etapa d'Educació Primària. En aquest curs els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i realitzaran activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics.

Initial CLIL course addressed to Primary teachers. During this course, students will learn some basic principles of CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.

Tal i com marca el Departament d'Educació, per poder seguir adequadament aquest curs es recomana un nivell B2 d'anglès o similar.

Aquest curs està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012, com a formació permanent del professorat.

El curs Iniciació a la metodologia AICLE per a primària comptabilitza per acreditar el perfil lingüístic en llengua estrangera (AICLE). Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

80,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 80€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

 • Formar per impartir docència d'àrees o matèries no lingüístiques en llengua anglesa.
 • Adquirir els principals conceptes relacionats amb la metodologia AICLE.
 • Oferir eines metodològiques i lingüístiques per poder implantar la metodologia AICLE.
 • Oferir estratègies per implantar la metodologia AICLE a l’aula.
 • Aprendre a emprar els andamiatges (scaffolding) per donar suport a la part lingüística.
 • Distinguir entre tasques de ¨input¨ i ¨output¨ i saber quan emprar-les.
 • Crear una tasca AICLE.
 • To learn how to teach non-linguistic areas or subjects in the English language.
 • To learn the key concepts related to CLIL methodology.
 • To provide methodological and linguistic resources.
 • To provide a wide range of resources related to CLIL.
 • To learn how to use scaffolding strategies in order to support the language learning process.
 • To distinguish between input and output. To be able to use both of them.
 • To design a CLIL activity.

Programa de treball

1. Module 1. Hello, CLIL!

 • Part 1. Introduction (The importance of the English Language in today’s world; What is the Initial methodology CLIL for primary school course?; How does the Initial methodology CLIL for primary school course works?).
 • Part 2. Language acquisition and foreign Language learning (An introduction to Language acquisition; Theories related to foreign Language learning; Acquisition of a foreign language in multilingual environments).
 • Part 3. Defining CLIL.
 • Part 4. What? Why?.
 • Part 5. Using languages to learn and learning to use languages (Conclusion; Resources).

2. Module 2: CLIL keys

 • Part 1. Introduction (What is the Initial methodology CLIL for primary school course?; How does the Initial methodology CLIL for primary school course works?).
 • Part 2. The 4Cs framework (Content; Communication; Cognition; Culture).
 • Part 3. Olive Meyer’s strategies for CLIL (Rich input; Scaffolding learning; The cultural dimension; High-order thinking skills. Bloom’s taxonomy).
 • Part 4. Conclusions.

3. Module 3: CLIL task creation

 • Part 1. Introduction (What is the Initial methodology CLIL for primary school course?; How does the Initial methodology CLIL for primary school course works?).
 • Part 2. Scaffolding and tips for good Scaffolding (Introduction to scaffolding; Tips for good scaffolding).
 • Part 3. Scaffolding input.
 • Part 4. CLIL task and Conclusions (Examples of CLIL task; Conclusion: debate on the Forum).