L’objectiu principal del curs és dotar l’alumne d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.

En primer lloc, s’explica la importància del procés creador i es presenten diferents tècniques per afavorir l’ampliació de propostes artístiques innovadores i diferents de les conegudes. En aquest procés creador també es tracten els estereotips, tan presents a les obres artístiques, i també les possibles estratègies per evitar-los.

En segon lloc, es fa una aproximació a diferents propostes metodològiques per treballar l’art a les institucions escolars, les quals seran ampliades amb les activitats plantejades. A més, s’expliquen els components definits per Gardner, els quals s’han de tenir en compte a l’hora de realitzar una planificació des d’una perspectiva artística.

Finalment, i després de reflexionar sobre les diferents metodologies, com planificar, el procés creador i les tècniques que es poden realitzar, acabem el curs amb recursos, activitats i maneres d’actuar per tal d’entendre que l’art ha d’estar present al dia a dia de l’escola i en interacció amb altres àrees del desenvolupament de manera que s’afavoreixi una visió global.

El curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula comptabilitza per acreditar el perfil d'educació visual i plàstica. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Revisar la planificació, el procés i l’avaluació de les pràctiques artístiques per afavorir la seva aplicació a l’aula.
  • Conèixer diferents propostes de materials per realitzar activitats artístiques a partir de l’experiència pròpia i dels altres.
  • Proporcionar propostes, estratègies i experiències que afavoreixin la valoració i l’avaluació del procés creatiu evitant els estereotips i la repetició de models.
  • Valorar l’expressió visual i plàstica com a eina transversal i d’interacció amb altres àrees per assolir les capacitats i les competències establertes al currículum.
  • Oferir recursos d’interès artístics per dotar el docent d’eines i de materials útils per utilitzar al seu dia a dia afavorint i motivant la seva formació permanent.

Programa de treball

1. El llenguatge visual i plàstic i el seu procediment -> El primer mòdul se centra en la importància del procés creatiu a partir de l’aportació de diferents materials per plantejar activitats motivadores i innovadores. També es replanteja la funció del docent com a acompanyant emocional i facilitador d’espais i recursos, qui observa i valora les possibilitats artístiques de cadascú afavorint una imatge positiva d’un mateix i dels altres, evitant els estereotips i la repetició de models d’actuació.

2. Pràctiques artístiques del llenguatge visual i plàstic -> El segon mòdul consisteix en la planificació que es porta a terme en qualsevol proposta d’activitat. No obstant això, es vol oferir uns ítems i uns continguts a tenir en consideració en la planificació de les activitats plàstiques per saber com realitzar-les i avaluar-les des d’una mirada artística. També s’esmenten diferents propostes metodològiques per treballar l’art des de diferents perspectives.

3. Una nova mirada: l’art a l’escola -> El tercer mòdul ens permet aplicar tots els coneixements dels mòduls anteriors per aplicar les pràctiques artístiques a l'aula. La finalitat principal consisteix a oferir diversitat d'activitats relacionades amb altres àrees per entendre que l'art pot estar present al dia a dia a l'aula i amb el propòsit que aquesta reflexió continuï evolucionant cap a un context d'escola globalitzat.