Amb l’activitat formativa d’Anglès Nivell C1-1 tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i competències comunicatives avançades en llengua anglesa, per tal d’assolir autonomia i gestió pràctica d’aquesta llengua i per tal d’expressar-nos- hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta, centrades en les converses orals i escrites, tant formals com informals. Es tracta de la primera part del curs de nivell C1.

The principal aim of this course, Anglès Nivell C1-1, is to consolidate and to implement advanced communication skills in English to achieve autonomy and practices management of the language and to express themselves in it and understand it in situations of high difficulty, focusing on the spoken and written conversations, both formal and informal. This is the first part of the C1 level course.

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’activitats teoricopràctiques que ens permeten endinsar-nos en la llengua anglesa a través d’un aprenentatge senzill i molt efectiu en termes d’aplicació immediata i real al nostre entorn, quotidià o no. A més, oferim recursos variats i distribuïts en les diverses habilitats lingüístiques i comunicatives (primàriament escriure i parlar, però també llegir i escoltar), que ens faciliten arribar a un nivell d’anglès alt i, si escau, començar-lo a ensenyar. El material amb què treballem està format per continguts pràctics addicionals, aplicables al dia a dia del professorat i al seu entorn personal i professional. Així mateix, es poden utilitzar deslligats de la funció de l’ensenyament d’aquesta llengua, com a creixement personal.

In this course we place at the students’ disposal a series of theoretical and practical activities that allow them to get into the English language learning through a simple and very effective in terms of real and immediate application in their environment. We also offer various resources distributed in the different linguistic and communicative skills (writing and speaking primarily, but also reading and listening) that provide reaching an advanced level of English and, if necessary, you can start to teach it. The material we work consists of practical additional applicable to everyday teachers and their professional and personal environment. Also, you can use this language as personal growth.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

Les properes edicions del curs són:

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.

Objectius

 • Millorar les habilitats i competències comunicatives en llengua anglesa.
 • Motivar l’alumne vers l’estudi de la llengua anglesa.
 • Adquirir autonomia i seguretat en la utilització de l’anglès en el dia a dia.
 • Consolidar la comunicació de l’alumne amb altres persones en llengua anglesa.
 • Entendre diàlegs llargs en converses poc precises i poc estructurades.
 • Expressar-se en llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat, sense la recerca obvia d’expressions.
 • Utilitzar un llenguatge flexible i efectiu amb motius acadèmics, socials i professionals.
 • Formular idees i opinions amb precisió, i amb conclusions adequades.
 • Entendre textos llargs i complexos, inclús no relatius al propi camp de treball.
 • Comprendre el sentit general i particular dels diferents tipus de textos escrits, i comprendre el sentit implícit del text.
 • Escriure textos complexos i seleccionar l’estil apropiat per a cada tipus de text, destacant el que es consideren idees importants.
 • Escriure textos sobre temes complexos, mostrant un ús controlat de les estructures gramaticals i els connectors adequats.
 • Dominar la llengua per respondre de manera escrita amb claredat i seguretat.
 • Incrementar el vocabulari en anglès.
 • To motivate students towards the study of the English language.
 • To acquire autonomy and security in the use of English in everyday life.
 • To consolidate communication skills in English.
 • To understand extended speech in unstructured and imprecise conversations.
 • To express fluently and spontaneously English without much obvious searching for expressions.
 • To use language flexibly and effectively for academic, social and professional purposes.
 • To formulate ideas and opinions and to develop particular points and rounding off with an appropriate conclusion.
 • To understand long and complex factual and literary text, even when they do not relate to their field of work.
 • To understand the particular and the general sense of the different types of written texts, and recognise implicit meaning of the text.
 • To understand television programmes and films without too much effort.
 • To demonstrate advanced skills in the management of grammar rules and structure of the English language.
 • To write complex subjects in a letter, an essay or a report, underlining what I consider to be the salient issues.
 • To select style appropriate to the reader in mind.
 • To produce detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.
 • To dominate the language to respond clearly written and safety.
 • To increase English advanced vocabulary.

Programa de treball

1. Do your homework and make a difference. Use of English: 1. Overview of past tenses (past simple, present perfect, past perfect, used and would). 2. Collocations (types, de-lexicalised verbs). 3. Expressing purpose, reason and result. 4. Reading: multiple-choice questions.

2. Natural environment. Use of English: 1. Complex conditionals (third conditional, mixed conditionals). 2. Adjectives. 3. Word formation (affixes, compound words, pronunciation, hyphens, conversion). 4. Vocabulary: Natural environment.

3. Avoid repetition and use phrasal verbs. Use of English: 1.Subject-verb agreement (compound subject, group nouns, indefinite pronouns, prepositional phrase, wishes). 2. Avoiding repetition (pronouns, auxiliaries, reduced infinitive, so). 3. Phrasal verbs (types, passive). 4. Writing: Essay.