Amb l’activitat formativa d’Anglès Nivell B1-1 tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i competències comunicatives preintermèdies en llengua anglesa, per tal de fomentar la seguretat i l’autonomia amb aquesta llengua i d’expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat que ja comença a ser mitjana. Es tracta de la primera part del curs de nivell B1.

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’activitats teoricopràctiques que ens permeten endinsar-nos en la llengua anglesa a través d’un aprenentatge senzill i molt efectiu en termes d’aplicació immediata i real al nostre entorn, quotidià o no. A més, oferim recursos variats i distribuïts en les diverses habilitats lingüístiques i comunicatives (sobretot llegir i escriure i escoltar, però també parlar), que ens faciliten millorar els nostres coneixements previs de l’anglès d’una manera motivadora i, si escau, començar-lo a ensenyar. El material amb què treballem està format per continguts pràctics addicionals, aplicables al dia a dia del professorat i al seu entorn personal i professional. Així mateix, es poden utilitzar deslligats de la funció de l’ensenyament d’aquesta llengua, com a creixement personal.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

Les properes edicions del curs són:

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.

Objectius

  • Millorar les habilitats i competències comunicatives en llengua anglesa.
  • Motivar l’alumne vers l’estudi de la llengua anglesa.
  • Adquirir autonomia i seguretat en la utilització de l’anglès en el dia a dia.
  • Millorar la comunicació de l’alumne amb altres persones en llengua anglesa sobre centres d’interès quotidians.
  • Comprendre textos escrits quotidians en anglès.
  • Redactar textos estructurats en llengua anglesa.
  • Incrementar el vocabulari en anglès.

Programa de treball

1. Communication: 1. Gramàtica: Modal verbs: CAN and COULD, SHOULD and MUST. (Affirmative Form and Negative Form).CONDITIONALS AND FUTURE: Would and Will. 2. Comprensió oral - lectora i producció escrita: L’estructura d’un mail informal.

2. Once upon a time…: 1. Gramàtica: PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS. PAST SIMPLE: IRREGULARS VERBS. TIME ADVERBS: related to verb tenses. 2. Comprensió oral - lectora i producció escrita: Text narratiu amb temps verbals passats.

3. My advice is…: 1. Gramàtica: MODAL VERBS: questions. Other modal verbs: MUST, HAVE TO, MAY and MIGHT. Advice: FUTURE INTENTIONS and PLANS. 2. Vocabulari: paraules relacionades amb consells per viatjar. 3. Comprensió oral - lectora i producció escrita: Consells per viatjar.